A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozata

Informálni
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő célja, hogy az információs és tudásalapú társadalom alapintézményeként a tanulás, az oktatás és képzés, a kutatás és az innováció, az élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen háttérintézménye, információs bázisa legyen. A könyvtár minden nyilvánosságra kerülő információt közvetít hagyományosan és virtuálisan, tértől és időtől függetlenül. Országos feladatkörű szakkönyvtárként segíti a tanulást, a tudományos kutatást, a nyílt hozzáférést a tudományos adatokhoz. Az elektronikus kommunikációs eszközök használatával, terjesztésével széles teret biztosít a kulturális értékek megőrzésére, hozzáférésére.

Integrálni
A FSZEK épülettől, nyitvatartási időtől függetlenül, a használói érdekre tekintettel, az esélyegyenlőség elve alapján az olvasó, a használó, a látogató rendelkezésére áll.
A könyvtár tevékenységével elősegíti a demokrácia és a kulturális identitás érvényesülését, szolgáltatásaival támogatja az állampolgári jogok gyakorlását. A kulturális identitás érvényesülésének, az érvényesítés támogatásának kiemelt területe a hazai nemzetiségek és kisebbségek identitásának megőrzése, erősítése a közösségépítés és a kultúra eszközeivel.
A könyvtár kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását a könyvtárak mindennapi életébe. Ennek fő célja, hogy a kultúra és tájékozódás eszközeivel és lehetőségeivel javítsa e társadalmi csoportok életminőségét, versenyképességét, foglalkoztatásának lehetőségeit, s csökkentse a különböző társadalmi csoportok közötti digitális szakadékot.
A könyvtár a megfelelő infrastruktúra szinten tartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítja a lakosság számára a lehetőséget a kulturális értékek befogadására, támogatja az élethosszig tartó tanulást, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőséghez.

Inspirálni
A FSZEK közkönyvtárként az információhoz való integrált hozzáférés biztosításával, személyes és közösségi élményeken keresztül, széles körű, differenciált eszközök kínálata révén sajátos inspirációt nyújt felhasználóinak, hidat teremt az egyes emberek és a lehetőségek között. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, tereivel, kezdeményezéseivel, rendezvényeivel és szervezeti kultúrájával kreativitásra, alkotásra, fejlődésre, együttműködésre ösztönöz.
Segíti az információs műveltség megszerzését és az e-kultúra terjedését; fejleszti az olvasási készséget és a szövegértést; támogatja az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.
Szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, a könyvtárhasználat hagyományos és virtuális népszerűsítésében. Figyelmet fordít a régi és új olvasókra, használókra. Segíti a közösségi szolgáltatásokat és a közösségépítést. A tanulás életkortól független támogatásával hozzájárul az életminőség javításához. Kultúraközvetítő intézményként közösségi teret biztosít – a szó hagyományos és virtuális értelmében egyaránt – az egyéni tanuláshoz, fejlődéshez, az egyéni kompetenciák fejlesztéséhez, valamint a társadalmi kohézió növelése érdekében a mikroközösségek és a nagyobb társadalmi csoportok együttműködéséhez, együttgondolkodásához.

Forrás:
Informálni. Integrálni. Inspirálni. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Stratégiai Terve 2014-2020.