Közérdekű adatok és Általános közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatkozások: Alapadatok
Elérhetőségek

1.2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Hivatkozások:
Organogram
Feladatok

1.3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Hivatkozás

1.4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Hivatkozások:
Elérhetőségek
Ügyfélfogadás-Központi Könyvtár
Ügyfélfogadás- Tagkönyvtárak

1.5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem áll rendelkezésre

1.6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem áll rendelkezésre

1.7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem áll rendelkezésre

1.8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem áll rendelkezésre

1.9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem áll rendelkezésre

1.10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem áll rendelkezésre

1.11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatkozás

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok
SZMSZ
Adatvédelemi és adatbiztonsági szabályzat

2.2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem áll rendelkezésre

2.3

Helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

Nem áll rendelkezésre

2.4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem áll rendelkezésre

2.5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szolgáltatásaink

2.6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Könyvtári katalógus

Irodalmi és szakirodalmi adatbázisok

2.7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Lista és hozzáférés

2.8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem áll rendelkezésre

2.9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem áll rendelkezésre

2.10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Sajtóközlemények

2.11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem áll rendelkezésre

2.12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 Szakértői vizsgálat

2.13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat

Illetékes szervezeti egység: Főigazgatói Titkárság

Email: titkarsag@fszek.hu 

Információs jogokkal foglalkozó személy: Váradi Ildikó, közzétételi felelős

2.14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Statisztika

2.15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztika

2.16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem áll rendelkezésre

2.17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem áll rendelkezésre

2.18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem áll rendelkezésre

2.19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem áll rendelkezésre

2.20

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem áll rendelkezésre

2.21

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem áll rendelkezésre

2.22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem áll rendelkezésre

2.23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem áll rendelkezésre

2.24

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem áll rendelkezésre

2.25

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem áll rendelkezésre

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE

3.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetés

3.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Hivatkozás

3.3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem áll rendelkezésre

3.4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Korábbi feltöltések:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

3.5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem áll rendelkezésre

3.6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem áll rendelkezésre

3.7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az én könyvtáram (EFOP-3.3.3- VEKOP-16- 2016-00001)
Szerződések

3.8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Hivatkozás 
A Közadattár itt érhető el.

Jogszabályi háttér

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
Információ

Tagkönyvtáraink listája és elérhetősége

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2004-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját.

A Fővárosi Könyvtár létrehozását – két szakkönyvtár egyesítésével, a működési szabályzatban rögzített feladatokhoz anyagi és személyi feltételek biztosításával –1903-ban fogadta el a városi közgyűlés.

A könyvtár 1904-ben kezdte meg működését. Alapításakor a törzsanyag, a Városi Statisztikai Hivatal könyvtárától átvett 33000 kötet alapvetően társadalomtudományi: demográfiai, statisztikai, közigazgatási, szociológiai összetételű könyvanyag volt. Szabó Ervin társadalomtudós, a könyvtár egyik első munkatársa, aki maga is fontos szerepet játszott a hazai szociológia kialakulásában, ezt az örökölt könyvanyagot következetesen korszerű társadalomtudományi, szociológiai gyűjteménnyé fejlesztette tovább. Irányításával 1910-től megkezdődött a Fővárosi Könyvtár átszervezése "public library" jellegű nyilvános könyvtárrá. (...)

Szabó Ervin
(Szlanica, 1877. aug. 22. – Bp., 1918. szept. 30.) szociológus, könyvtárigazgató, bibliográfus.

Elszegényedett polgári családból származott. A budapesti, majd a bécsi egyetemen folytatott jogi tanulmányokat; már ebben az időszakban kitűnt statisztikai és könyvtárosi munkáival. 1899-ben doktorált. Pár év gyakorlat után a Fővárosi Könyvtárhoz került, 1911-től ennek igazgatója. Átfogó művelődési hálózatot tervezett, az ő szellemében indult meg a könytári hálózat kiépítése. Széles néprétegek számára igyekezett hozzáférhetővé tenni az intézményt, különös tekintettel a hátrányos társadalmi helyzetűekre. Tevékenységében az angol public library mintáját tartotta szem előtt. Vezetése alatt korszerű társadalomtudományi könyvtár született.

Tudományos munkásságát 1903-ban kezdte meg. 1906-tól a Társadalomtudományi Társaság alelnöke. A Huszadik Század című folyóiratban, a szociológia első magyar műhelyében rendszeres tájékoztatásokat adott a nemzetközi munkásmozgalom kérdéseiről. Cikkeket írt a Neue Zeit német és a Mouvement Socialiste francia folyóiratokba is. Kapcsolatba került Sorellel, Kautskyval, Mehringgel, Plehanovval, majd 1904 végén Párizsban Lagardelle-lel és a francia szindikalistákkal, továbbá számos orosz emigráns szocialistával. Az I. világháború éveiben, súlyos betegsége ellenére, az antimilitarista mozgalom szellemi vezérévé vált. Nagy történelmi művét a Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban címmel már betegágyában fejezte be.

Letöltés
Alapító okirat
Küldetésnyilatkozat
Stratégia - Informálni, integrálni, inspirálni
Szervezeti és Működési Szabályzat
Minőségpolitikai nyilatkozat
Gyűjtőköri Szabályzat
Általános ügyrend
 • Használati Szabályzat
  Használati Szabályzat
  Mellékletek
  1. sz. A FSZEK működését meghatározó jogszabályok jegyzéke
  2. sz. A könyvtárhasználó (természetes személy) nyilatkozata/16 év alatti és gondnokság alá helyezett személyek adatainak kezeléséről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
  3. sz. A könyvtárhasználó (jogi személy) nyilatkozata
  4. sz. Készfizető kezességi szerződés/Nyilatkozat készfizető kezesség visszavonásáról
  5. sz. A tagkönyvtárak nyitvatartása és beiratkozási díjai
  6. sz. Szolgáltatási mátrix a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
  7. sz. Díjtétel-táblázat
  8. sz. Dokumentumkölcsönzés, eszközkölcsönzés
  9. sz. Könyvtárközi kölcsönzés
  10. sz. Másolási engedély és felhasználói nyilatkozat
  11. sz. A muzeális dokumentumok használatának rendje
  12. sz. Dokumentumokat házhoz szállító tagkönyvtárak listája
  13. sz. WiFi-szolgáltatással rendelkező könyvtárak
  14. sz. Reprográfiai és irodai szolgáltatásokat biztosító tagkönyvtárak
 • Gazdálkodási szabályzat
  (1) Gazdasági igazgatói utasítás a kötelezettségvállalások rendjéről és nyilvántartásáról
  (2) Általános elvek
  (3) Általános gazdálkodási jogkörök
  (4) Költségvetési előirányzat
  (5) Bér- és létszámgazdálkodás
  (6) Anyag és eszközgazdálkodás
  (7) Pénzkezelés
  (8) Épület és eszközberuházás, felújítás, karbantartás, vagyonvédelem
  (9) Szállítás, perlés, kötészet, egyéb
 • Jelentések
  2018. évi jelentés
  2017. évi jelentés
  2016. évi jelentés
  2015. évi jelentés
  2014. évi jelentés
  2013. évi jelentés
  2012. évi jelentés
  2011. évi jelentés
  2010. évi jelentés
  2009. évi jelentés
  2008. évi jelentés
  2007. évi jelentés
  2006. évi jelentés
  2005. évi jelentés
  2004. évi jelentés
  2003. évi jelentés
 • Munkatervek
  2018. évi munkaterv
  2017. évi munkaterv
  2016. évi munkaterv
  2015. évi munkaterv
  2014. évi munkaterv
  2013. évi munkaterv
  2012. évi munkaterv
  2011. évi munkaterv
  2010. évi munkaterv
  2009. évi munkaterv
  2008. évi munkaterv
  2007. évi munkaterv
  2006. évi munkaterv
  2005. évi munkaterv
  2004. évi munkaterv
 • Minisztériumi statisztikai jelentések
  2018. évi statisztika
  2017. évi statisztika
  2016. évi statisztika
  2015. évi statisztika
  2014. évi statisztika
  2013. évi statisztika
  2012. évi statisztika
  2011. évi statisztika
  2010. évi statisztika
  2009. évi statisztika
  2008. évi statisztika
  2007. évi statisztika
  2006. évi statisztika
  2005. évi statisztika
  2004. évi statisztika
  2003. évi statisztika
  2002. évi statisztika
  2001. évi statisztika
 • Könyvtárhasználói felmérések
  2009. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozói elégedettségi vizsgálata
  2004-2009. Könyvtárhasználói felmérés a Szabó Ervin Könyvtárban
  2004. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárhasználói felmérés
 • 2019
 • 2018
  Közbeszerzési terv
 • 2017
  Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában
  EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 pályázati dokumentációk
  Könyvek beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2018. évre
  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi közbeszerzési terve

Az Európai Unió 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók, az FSZEK munkatársak, valamint szerződéses partnerek információs önrendelkezési jogát.

Az adatvédelmi rendelettel, s a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével kapcsolatos dokumentumaink ezen az oldalon érhetők el.

Általános Adatkezelési Tájékoztató
Hatályos: 2018. december 18-tól
Tájékoztató a sütik (cookie-k) alkalmazásáról és a honlap által rögzített egyéb személyes adatokról
Hatályos: 2018. december 18-tól
Állásra jelentkezők adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2019. március 7-től
Adatkezelési tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről
Hatályos: 2019. február 5-től

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros lakosságának könyvtári- és információellátását biztosítja, országos feladatkörű szakkönyvtárként részt vesz az ország szakirodalmi ellátásában, támogatja az oktatást és a kutatást. Minőségpolitikája illeszkedik az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, a stratégiai tervben, a jövőképben és a küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz.

A könyvtár vezetésének és minden munkatársának alapvető célja és feladata, hogy használóink elégedettek legyenek az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, szolgáltató partnereink pedig a céltudatos, az új kihívások iránt fogékony, feladatait magas szakmai színvonalon ellátó szervezetet lássák a könyvtárban. Ezért meghatározó fontosságú számunkra tevékenységünk minőségének tervezése, egyenletes biztosítása, folyamatos javítása, rendszeres fejlesztése.


1. Nyilvános dokumentumok
...
2. Belső dokumentumok (A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők.)
...
--sajtósunk elérhetősége?--
--saját magunk által válogatott cikkek--
Minősített KönyvtárMinősített Könyvtár cím 2018.
Munkatársaink közül kitüntetésben részesültek:
 • 2018-ban

  Deák Sándor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese, gazdasági-műszaki igazgatója a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban végzett három és fél évtizedes kiemelkedő, eredményes munkájáért, a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján, Pro Urbe Budapest díjban részesült. A díj átadására 2018. november 17-én, a Főváros Napján, a Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen került sor.

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Elismerő Oklevelét kapták 2018. október 10-én: Baranyiné Berta Éva, a XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti könyvtár könyvtárosa, Csámpai Zoltán, az Informatikai osztály munkatársa, Sántha Tiborné, a Budapest Gyűjtemény nyugalmazott munkatársa.

  2018. június 20-án Budapest Főváros XXII. kerület Budafok Tétény Önkormányzatától kiemelkedő könyvtárosi munkájáért a kerület Emlékérmét kapta Szakács Edit, a Nagytétényi Könyvtár vezetője.

  2018. április 23-án Karbach Erika, a Szociológiai gyűjtemény nyugalmazott osztályvezetője a Magyar Szociológiai Társaság életműdíjában részesült.

  Budapest Fővárosi XIII. kerületi Önkormányzata a „2017. évi kulturális rendezvények előkészítésében és lebonyolításában végzett magas színvonalú tevékenységükért” 2018. január 24-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét Elismerő Oklevélben részesítette a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIII. kerületi tagkönyvtárainak vezetőit, Báling Gábort, a Dagály utcai Könyvtár, Bán Edinát, a 1304 Lehel úti Könyvtár, Karakasné Kőszegi Katalint, a 1306 Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár, és Novák Pétert, a Radnóti Miklós Könyvtár vezetőjét.

 • 2017-ben

  Újpalota önkormányzata 2017. október 23-i ünnepségén legmagasabb rangú elismerésben - díszpolgári címben - részesítette poszthumusz Dr. Fodorné Kovács Mártát, aki 15 évig volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újpalotai könyvtárának vezetője. A díjat fia: Fodor Miklós vette át.

  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete folyamatos, kimagasló szakmai munkásságáért Sándor Tibornak, a Budapest Gyűjtemény vezetőjének Kertész Gyula emlékérmet adományozott.

 • 2016-ban

  Augusztus 20-a alkalmából a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Minisztere a könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért Szinnyei József-díj elismerésben részesítette Béniné Virág Máriát, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtár-informatikai csoport vezetőjét, valamint Budavári Klárát, nyugalmazott gyerekkönyvtárost, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció alelnökét.

  Kőbánya Önkormányzata 2016. június 23-ai Szt. László napi ünnepi önkormányzati ülésén Földényi Krisztinának - a Kőbányai Könyvtár munkatársa - a kultúra területén végzett kimagasló munkájáért Manninger Miklós-díjat adott át. A díjat az Önkormányzat 2016-ban alapította, elsőként Földényi Krisztina vehette át.

  2016. május 20-án Tóth József, a XIII. kerület polgármestere átadta az Ember az emberért kerületi esélyegyenlőségi díjakat. Az elismerésben Vörösné Jánosi Katalin, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai fiókjának vezetője részesült.

  Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016. május 18-án kiemelkedő munkája elismeréséül és a hazai könyvtárügy fejlesztésében való részvételért „A KÖNYVTÁRÜGYÉRT” kitüntetést adományozta Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának.

 • 2015-ben
 • 2014-ben
 • 2013-ban
 • 2012-ben
 • 2011-ben
 • 2010-ben
 • 2009-ben

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ma a következő funkciókat tölti be:

Központi Könyvtára és Budapest 23 kerületében működő tagkönyvtárai a főváros egész lakosságának tájékozódási, művelődési és szórakozási igényeit szolgálja mindenféle dokumentumtípus gyűjtésével, feltárásával és rendelkezésre bocsátásával, az emberi tudás és művészi alkotómunka valamennyi területéről.

Azért, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minél jobb színvonalon eleget tehessen kötelezettségeinek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező „Pro bibliotheca civica alapítvány” létrehozását határozta el az alábbiak szerint:

I. Az alapítvány adatai
1. Az alapító neve, székhelye
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

2. Az alapítvány elnevezése
Pro bibliotheca civica alapítvány

3. Az alapítvány székhelye
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

4. Az alapítvány bélyegzőjének felirata
Pro bibliotheca civica alapítvány, Budapest, 1996.

5. Az alapítvány kulturális közhasznú tevékenységet végez.
Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet.

7. Az alapítvány feladata
...
Kérjük, támogassa személyi jövedelemadójának 1%-ával a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pro Bibliotheca Civica Alapítványát!


Adószámunk: 18166741-1-42
Köszönjük felajánlását!


 • Pro Bibliotheca Civica Alapítvány Alapító okirat - Praeambulum

  Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ma a következő funkciókat tölti be:

  Központi Könyvtára és Budapest 23 kerületében működő tagkönyvtárai a főváros egész lakosságának tájékozódási, művelődési és szórakozási igényeit szolgálja mindenféle dokumentumtípus gyűjtésével, feltárásával és rendelkezésre bocsátásával, az emberi tudás és művészi alkotómunka valamennyi területéről.

  Azért, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minél jobb színvonalon eleget tehessen kötelezettségeinek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező „Pro bibliotheca civica alapítvány” létrehozását határozta el az alábbiak szerint:

A befolyt támogatások összege